Novichok found on Navalny water bottle

Novichok found on Navalny water bottle.

GET THE FULL STORY

Photo credit: Alexei Navalny / Instagram